คู่มือแท็บเล็ตสัชฌายะ

 

Sajjhāya Tablet

สัชฌายะแท็บเล็ต เป็นหนึ่งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุแอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ในโครงการพระไตรปิฎกสากล พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน ได้แก่ สิทธิบัตรการแบ่งพยางค์อัตโนมัติในระบบดิจิทัล เลขที่ 46390 และลิขสิทธิ์มากกว่า 2,000 ฉบับ นับเป็นนวัตกรรมทางพระไตรปิฎกดิจิทัลครั้งแรกของโลกซึ่งสามารถประมวลใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย รวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแสดงผลทั้งภาพและเสียง คือ สัททะอักขะระปาฬิ (Pāḷi Phonetic Alphabet), โน้ตเสียงปาฬิ (Pāḷi Notation), และเสียงสัชฌายะดิจิทัล (Digital Sajjhāya Recitation Sound) โดยมีตัวอย่างอุปกรณ์แอปพลิเคชั่นให้เลือกสรรค์สำหรับการใช้งานเพื่อศึกษาการออกเสียง แสดงผลการค้นหาคำ อักขะระปาฬิต่างๆ พร้อมคำแปล

ผู้ใช้สามารถสืบค้นในระบบออนไลน์สตรีมมิ่งใน sajjhaya.org ซึ่งจะมีการเพิ่มเนื้อหาต่างๆ ต่อไปในอนาคต