ฉบับสัชฌายะ ชุด ส.ก. 2563

คำชี้แจงในการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ส.ก. พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นการจัดพิมพ์โน้ตเสียงปาฬิที่ปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อส่งเสริมการออกเสียงตามกฎไวยากรณ์ปาฬิ และโปรแกรมสิทธิบัตรการแบ่งพยางค์อัตโนมัติ เลขที่ ๔๖๓๙๐ ให้ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับการศึกษา โดยพัฒนาจากการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลักษณะพิเศษของเนื้อหาชุดใหม่ได้แก่ โน้ตเสียงปาฬิ ชุดที่ ๒ (Pāḷi Notation Version 2) ซึ่งแสดงสัททสัญลักษณ์ของการออกเสียงพิเศษต่างๆ (Manner of Articulation) อันเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลพระราชทานการวิจัยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิมพ์สัททสัญลักษณ์ดังกล่าวกำกับไว้ที่ปลายหางโน้ต เช่น เสียงพ่นลม เสียงไม่พ่นลม เสียงนาสิก และเสียงนิคคะหิต เป็นต้

นอกจากนี้ที่สำคัญยิ่งคือทุกหน้าของโน้ตเสียงปาฬิได้มีการจัดพิมพ์รหัส QR Code ซึ่งเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีการพิมพ์ทางเสียงที่เชื่อมต่อกับนวัตกรรมเสียงสัชฌายะดิจิทัล (Digital Sajjhāya Recitation Sound) ของพระไตรปิฎกสากลทั้งชุด ๔๐ เล่ม อันกล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสื่อหนังสือสู่สื่อเสียงดิจิทัลของฐานข้อมูลพระไตรปิฎกสากล รวมเวลาทั้งสิ้น ๓,๐๕๒ ชั่วโมง หรือความจุ ๑.๖ เทราไบต์ ซึ่งสำเร็จเป็นครั้งแรกในรัชกาลที่ ๙

พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ส.ก. (Pāḷi Transcription Notation การถอดเสียงเป็นโน้ตเสียงปาฬิ) พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ จำนวน ๑ เล่มนี้ จัดพิมพ์คู่กับ ชุด ภ.ป.ร. อีกหนึ่งเล่ม (Pāḷi Transliteration Manuscript ต้นฉบับการถอดอักษรปาฬิภาสา) พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ ซึ่งอ้างอิงอักขรวิธีกับต้นฉบับ จ.ป.ร. อักษรสยาม พ.ศ. ๒๔๓๖ พระไตรปิฎกฉบับตีพิมพ์เป็นชุดหนังสือพระไตรปิฎกชุดแรกของโลก และเป็นชุดที่ริเริ่มการถอดเสียงปาฬิและจัดพิมพ์เป็นสัททสัญลักษณ์ 

การจัดพิมพ์ชุด ภ.ป.ร. และ ชุด ส.ก. รวมเป็นชุด ๒ เล่ม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเป็นการสร้างคู่มือชุดต้นแบบที่พอเพียงอีกชุดหนึ่ง สำหรับเป็นดัชนีเทคโนโลยีทางเสียงเพื่อใช้สืบค้นในพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัขฌายะ ชุดมาตรฐานสมบูรณ์ ๘๐ เล่ม ซึ่งสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่ ๙ และเผยแผ่เป็นพระธัมมทานสำหรับใช้อ้างอิงในสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ

Sajjhaya Pali Notation 2020 by Dhamma Society on Scribd