การเปลี่ยนผ่านพระไตรปิฎกสากลในระบบดิจิทัล

โครงการพระไตรปิฎกสากลซึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 นั้น ได้นำเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายมาใช้ในการบูรณาการพระไตรปิฎกฉบับสังคายนานานาชาติ พ.ศ. 2500 เป็นครั้งแรก โดยได้ดำเนินการมาเป็นเวลาร่วม 20 ปี ปรากฏผลงานในการบันทึกพระไตรปิฎกที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Tipiṭaka Digital Transformation) ซึ่งเป็นการยกระดับที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงการบูรณาการวิธีบันทึก ศึกษา และเผยแผ่พระไตรปิฎก ด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Distruptive Technology) ในขณะที่พระไตรปิฎกชุดอื่นๆ ยังใช้ระบบจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสื่อหนังสือ หรือเพื่อสืบค้นอ้างอิงในรูปเล่มเท่านั้น แม้การเผยแผ่บนเว็บไซต์ยังขาดการตรวจทานและอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานสากล ไม่ง่ายในการต่อยอดสู่เทคโนโลยีทางเสียงและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งแตกต่างจากนวัตกรรมเทคโนโลยีพระไตรปิฎกสากลที่มีการวางแผนการพัฒนาบูรณาการร่วมสมัยกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แล้วเป็นอย่างดี ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนผ่านพระไตรปิฎกจากอดีตสู่ปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

1. B.E. 433 (110 years before A.D. 1) :
From Pāḷi Sound to Pāḷi Tipiṭaka in Written Script
จาก การสัชฌายะเสียงปาฬิ  สู่ พระไตรปิฎกปาฬิลายลักษณ์อักษร

2. B.E. 2436 (1893) :
From palm-leaves Tipiṭaka Script to Pāḷi Tipiṭaka in Bookform
จาก พระไตรปิฎกใบลาน สู่ พระไตรปิฎกปาฬิ ฉบับชุดหนังสือ

3. B.E. 2438 (1895) :
From Local Tipiṭaka Libraries to International Libraries Worldwide
จาก หอพระไตรปิฎก สู่ หอสมุดนานาชาติทั่วโลก

4. B.E. 2500 (1957) :
Form Local Tipiṭaka Council to Internatinal Tipiṭaka Council
จาก สังคายนาท้องถิ่น สู่ มหาสังคายนานานาชาติ

5. B.E. 2548 (2005) :
From Tipiṭaka in Burmese Script to the World Tipiṭaka in Roman Script
จาก พระไตรปิฎก ฉบับอักษรพม่า สู่ พระไตรปิฎกสากล ฉบับอักษรโรมัน

6. B.E. 2555 (2012) :
From the Roman Script Tipiṭaka to the World Tipiṭaka Phonetic Edition
จาก พระไตรปิฎกสากล ฉบับอักษรโรมัน สู่ พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ (สัททะอักขะระ)

7. B.E. 2558 (2015) :
From the World Tipiṭaka Phonetic Edition to the World Tipiṭaka Pāḷi Notation
จาก พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ (สัททะอักขะระ) สู่ พระไตรปิฎกสากล โน้ตเสียงปาฬิ

8. B.E. 2560 (2017) :
From the World Tipiṭaka Pāḷi Notation to Digital Sajjhāya Recitation Sound
จาก พระไตรปิฎกสากล โน้ตเสียงปาฬิ สู่ พระไตรปิฎกเสียงสัชฌายะดิจิทัล

9. B.E. 2561 (2018) :
From Digital Sajjhāya Recitation Sound to the World Tipiṭaka Database
จาก พระไตรปิฎกเสียงสัชฌายะดิจิทัล สู่ ฐานข้อมูลพระไตรปิฎกสากล