พระธัมมทานฉบับพิมพ์ชุดต่างๆ

โครงการพระไตรปิฎกสากล ได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎก ชุดต่างๆ โดยได้จัดพระราชทานเป็นพระธัมมทานเก็บรักษาไว้ในสถานที่สำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. พระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ชุดปฐมฤกษ์  ๔๐ เล่ม

๑.๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จจาริกไปพระราชทานแด่ประธานาธิบดีศรีลังกา กรุงโคลัมโบ พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๒ พระราชทานแก่ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๓ โปรดให้อัญเชิญไปมอบแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุปซาลา ประเทศสวีเดน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 

๒. น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๒.๑ พระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ชุด ๔๐ เล่ม และปทานุกรมพระไตรปิฎกศึกษาอ้างอิง ชุด  ๒๐ เล่ม รวมชุด ๖๐ เล่ม ในวโรกาสครองราชย์ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.๒ พระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ฉบับอนุรักษ์ดิจิทัล ชุด ๔๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๓ พระไตรปิฎก ชุดอักขะระชาติพันธุ์ไต ๙ ชุดอักขะระ พ.ศ. ๒๕๕๘

ฉบับสากล อักษรโรมัน 

จปร. อักษรสยาม ฉบับอนุรักษ์ดิจิทัล

 

 

๓. น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓.๑ พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และ ชุด ส.ก. ชุด ๘๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ อุปกรณ์เสียงสัชฌายะ

 

 

๔. น้อมถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

๔.๑ พระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ชุด ๔๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๕๒

๔.๒ พระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ฉบับอนุรักษ์ดิจิทัล ชุด ๔๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๕๒

๔.๒ ปทานุกรมพระไตรปิฎกศึกษาอ้างอิง ชุด ๔๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๕๒


ฉบับสากล อักษรโรมัน และ ฉบับ จปร. อนุรักษ์ดิจิทัล

 

ปทานุกรมพระไตรปิฎกศึกษาอ้างอิง

 

๕. ถวายวัดราชบพิธสถิตมาสีมาราม

๕.๑ พระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ฉบับอนุรักษ์ดิจิทัล ชุด ๔๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.๒ พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และ ส.ก. ชุด ๘๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

๖. ศาลฎีกา

๖.๑ พระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ชุด ๔๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๕๐

๖.๒ ปทานุกรมพระไตรปิฎกศึกษาอ้างอิง ชุด ๔๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

๗. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

๗.๑ พระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ชุด ๔๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๕๑

๗.๒ ปทานุกรมพระไตรปิฎกศึกษาอ้างอิง ชุด ๔๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๕๑

 

 

 

๘. ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกครองสูงสุด 

๘.๑ ต้นฉบับพระไตรปิฎก อักขะระชาติพันธุ์ไต 

๘.๒ ต้นฉบับปทานุกรมพระไตรปิฎก อักขะระชาติพันธุ์ไต

ต้นฉบับพระไตรปิฎก อักขะระชาติพันธุ์ไต

 

๙. ปัจจุบันได้มีการจัดพระราชทานไปไม่น้อยกว่า ๑๕๐ สถาบัน ในนานาประเทศ รวมทั้งหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ กรุงลอนดอน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2019/11/british-library-receives-g...

 

 

๑๐. กระทรวงวัฒนธรรม

๑๐.๑ ฉบับสัชฌายะ ชุดพกพา ๓ เล่ม สำหรับสาขาหอสมุดแห่งชาติทั่วประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒