.

พระธัมมทาน

ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐


พระไตรปิฏกสากล ฉบับสัชฌายะ
เพื่อการอ่านออกเสียงแม่นตรงตามไวยากรณ์
ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา)
และ ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ)

อ่านง่ายสำหรับทุกคน

ด้วยสัททะอักขะระ-ปาฬิ

สัชฌายะ พิมพ์ อักขระไตสยาม-ปาฬิ คู่ขนาน สัททะอักขระไทย-ปาฬิ

โน้ตเสียงปาฬิ

เพื่อจังหวะการออกเสียงที่ถูกต้องตามรอยรัชกาลที่ ๕

พระไตรปิฎก จปร.
“อักขะระสยาม-ปาฬิ”
พ.ศ. ๒๔๓๖


พระไตรปิฎก "ฉบับ จ.ป.ร. อักษรสยามพ.ศ. ๒๔๓๖" เป็นต้นฉบับสำคัญในการสังคายนานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๐๐ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กองทุนสนทนาธัมม์นำสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดพิมพ์ต้นฉบับจากการตรวจทานใหม่ เรียกว่า "ฉบับสากล อักษรโรมัน พ.ศ. ๒๕๔๘" และได้น้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กุลเชษฐ์แห่งพระราชวงศ์จักรี เพื่อพระราชทานเป็นพระธัมมทานแก่นานาประเทศตามรอยพระไตรปิฎก จ.ป.ร. อักษรสยาม ดังกล่าว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตีพิมพ์เป็นหนังสือชุดแรกของโลก และพระราชทานเป็นพระธัมมทานจากกรุงสยามแก่สถาบันสำคัญในนานาประเทศเมื่อศตวรรษที่แล้ว

อักขรวิธีเขียนเสียงปาฬิ ในฉบับอักษรสยามชุดนี้ ปัจจุบันได้ใช้อ้างอิงในการจัดพิมพ์ "พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา ๔๐ เล่ม) และ ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ ๔๐ เล่ม) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็นชุด ๘๐ เล่ม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน) และองค์ประธานการสร้าง (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน)