พิธีสมโภชพระไตรปิฎกสากล ฉบับเสียงสัชฌายะ

 

พิธีสมโภชพระไตรปิฎกสากล ฉบับเสียงสัชฌายะ

อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

 

มูลนิธิพระไตรปิฎกสากล ร่วมกับ วัดบวรนิเวศวิหาร จะจัดพิธีสมโภชพระไตรปิฎกสากล ฉบับเสียงสัชฌายะ (The Saj-jhā-ya Phonetic Tipiṭaka Recitation Edition) ชุด ภ.ป.ร และ ชุด ส.ก. ชุด ๘๐ เล่ม ซึ่งจัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมการออกเสียงตามไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ ให้แม่นตรง (สิทธิบัตรการแบ่งพยางค์เสียงสัชฌายะ เลขที่ ๔๖๓๙๐-๒๕๕๗)

พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์ประธานการพิมพ์พระไตรปิฎกสากล ฉบับเสียงสัชฌายะ มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลขอน้อมถวายพระไตรปิฎกสากล ฉบับเสียงสัชฌายะ ชุดปฐมฤกษ์ แก่คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายเป็นพระราชกุศลในรัชกาลปัจจุบัน และหลังจากนั้นจะเผยแผ่พระไตรปิฎกชุดนี้ เป็นพระธัมมทานแก่หอสมุดสำคัญในนานาประเทศทั่วโลก

พิธีสมโภชพระไตรปิฎกสากล ฉบับเสียงสัชฌายะ ณ วัดบวรนิเวศวิหารครั้งนี้ อยู่ในวาระ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์พระไตรปิฎกสากล ผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก พ.ศ. ๒๕๖๖ (UNESCO 2023)

การเผยแผ่พระไตรปิฎกสากล ฉบับเสียงสัชฌายะ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติไทยในพระไตรปิฎก ให้เป็น “ภูมิปัญญาไทย-สากล” ไปในนานาประเทศทั่วโลก

มูลนิธิพระไตรปิฎกสากล
https://www.sajjhaya.org


Wednesday 31, January 2024

The Inauguration of the #WorldTipiṭaka 2023 Edition at Wat Bovorn Royal Monastry in Bangkok, today.

The Saj-jʰā-ya Phonetic Tipiṭaka & Monotone Music Notation 2023 Edition : A Royal Gift for the World, was published by the World Tipiṭaka Foundation in Honour of the King of Thailand 2024 

The World Tipiṭaka Project was initiated in 1999 under the Patronage of His Holiness Prince Ñanasaṁvara, the Supreme Patriarch of Thailand together with H.R.H. Princess #Galyani_Vadhana, the Honourary President of the World Tipiṭaka who is the UNESCO Eminent Personality of the World, 2023-2024

In 2016 His Majesty #King_Vajiralongkorn, Rama X, graciously presided over the publication of the Saj-jʰā-ya Tipiṭaka Edition, an act which the World Tipiṭaka Foundation was profoundly grateful.

This year 2024, the World Tipiṭaka Project launched its latest Commemorative Publication : The 80 Volume Saj-jʰā-ya Phonetic Tipiṭaka in honour of His Majesty King Vajiralonkorn, Rama X, of Kingdom of Thailand.

This special limited commemorative edition, in 80 volumes, will be presented as a royal gift of Dhamma to no less than 30 countries worldwide which Their Majesties King #Bhumibol_Adulyadej and Queen #Sirikit of Thailand, Rama IX, made a Royal State Visit during their long and auspicious 70 years' reign. 

The world Tipiṭaka Project follows the policy of the Ministry of Culture which heralds the heritage of Thiland's cultural treasures and, thus, the Pāḷi Tipiṭaka Scriptures are deemed the nation's supreme heritage.

The World Tipiṭaka Foundation
sajjhaya.org

#SAJJHĀYA  Saj-jʰā-ya  Sajjhāya