พระสัมโมทนียกถา

 

 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

World Tipitaka Documentary 1999-2007

อาตมภาพขออนุโมทนาสาธุการในมหากุศลนี้ และขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระ ศรีรัตนตรัย อานุภาพแห่งพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธัมมขันธ์ พร้อมทั้งอานุภาพแห่งพระสยาม เทวาธิราช และพรหมเทพเทวาทั้งหลายในสากลจักรวาล ได้ดลบันดาลให้เกิดความสุขสวัสดี เกิด เป็นพระพรชัยมงคลน้อมถวายสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมธัมมิกมหาราช พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงมีพระราชหฤทัยเลื่อมใสใน พระบวรพุทธศาสนา ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

 

ขอมหากุศลนี้จงเป็นกุศลเหตุให้พรหมเทพเทวา มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ร่วมอนุโมทนา สาธุการผู้บริจาคทรัพย์เป็นธัมมทาน และผู้ร่วมงานสร้าง “พระไตรปิฎกมหาสังคายนาสากลนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๐๐” ฉบับอักษรโรมัน ฉบับแรกของโลก ท่ีพิมพ์ข้ึนในประเทศไทยนี้ เพื่อได้มีความสุข ความเจริญทั่วกัน เทอญ

“พระไตรปิฎกมหาสังคายนาสากลนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๐๐” ฉบับอักษรโรมัน

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก*
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๕๔๒

* พ.ศ. ๒๕๖๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระอัฐิเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

พระสัมโมทนียกถา by Dhamma Society on Scribd